Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin Karty Podarunkowej

§1 Definicje

 1. Wydawca – Vivetia Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000201602, której dokumentacja rejestrowa jest przechowywana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272587542, REGON: 015628698
 2. Karta Podarunkowa Vivetia lub Karta Podarunkowa- narzędzie (reprezentowane przez kod numeryczny), uprawniające Użytkownika do nabycia na jego podstawie Towarów oferowanych w sklepie internetowym vivetia.pl, do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej karty. Karta Podarunkowa może mieć wartość 50zł, 100zł, 150zł, 200zł, 300zł.
 3. Nabywca​ - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Karta Podarunkowa może zostać zakupiona tylko w sklepie internetowym vivetia.pl.
 4. Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, korzystający z Karty Podarunkowej.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Karty Podarunkowej Vivetia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki nabywania i korzystania z Karty Podarunkowej Vivetia.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy, w zamian za przekazanie przez niego określonej ilości środków pieniężnych Karty Podarunkowej oraz do przyjęcia go do realizacji w sklepie internetowym Vivetia na stronie vivetia.pl.
 3. Przekazanie Nabywcy Karty Podarunkowej Vivetia może być dokonane drogą elektroniczną w formie wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany przez Nabywcę. Nabycie Karty Podarunkowej może być dokonane wyłącznie za pośrednictwem sklepu internetowego Vivetia.
 4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych o równowartości Karty Podarunkowej, określonej przy zakupie.
 5. Realizacja Karty Podarunkowej polega na nabyciu za jej równowartość towarów i usług oferowanych wyłącznie na stronie internetowej vivetia.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Kartą Podarunkową nie można zapłacić za inną Kartę Podarunkową.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta Podarunkowa nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 8. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się przez osobę trzecią Kartą Podarunkową, jak również za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nieleżącej po stronie Wydawcy, po jej przekazaniu.
 9. Karta Podarunkowa stanowi środek płatniczy na okaziciela. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na nową w przypadku jej kradzieży, utraty lub uszkodzenia. Karta Podarunkowa nieaktywna lub z przekroczonym terminem ważności, jest nieważna.
 10. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy ​z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub zniszczenia Karty Podarunkowej.
 11. Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 6 miesięcy od daty jej zakupu. Upływ terminu ważności Karty Podarunkowej uniemożliwia dokonanie transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.
 12. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty na koncie Wydawcy lub maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu finalnej realizacji zamówienia w sklepie internetowym vivetia.pl pod warunkiem dokonania stosownej płatności.
 13. Zakup Karty Podarunkowej nie podlega upustom ani rabatom, nie podlega również promocjom ogólnym ani zniżkom uzyskanym z okazjonalnych kodów rabatowych.

§3 Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

 1. Karta Podarunkowa może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym vivetia.pl po jej opłaceniu i aktywacji.
 2. W celu realizacji Karty Podarunkowej w sklepie należy podać podczas realizacji zamówienia jednorazowy, unikalny kod, który zostanie przekazany Nabywcy w ramach Karty Podarunkowej.
 3. Przy zakupach powyżej wartości zakupionej Karty Podarunkowej przez Nabywcę, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny poprzez dostępne metody płatności udostępniane przez Wydawcę na stronie vivetia.pl
 4. Kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
 5. Nabywca lub Użytkownik mogą posłużyć Kartą Podarunkową jednorazowo, bez możliwości doładowania lub ponownego aktywowania kodu.
 6. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
 7. Upływu terminu ważności Karty Podarunkowej (6 miesięcy).
 8. uprzedniego wykorzystania Karty Podarunkowej.
 9. Braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej (w szczególności w sytuacji braku możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy), z tym zastrzeżeniem jednak, że Wydawca zrealizuje Kartę Podarunkową niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie).
 10. Bez względu na wartość nominalną Karty Podarunkowej, dopuszczalne jest dokonanie zakupów przy użyciu jednocześnie (tj. w ramach jednych zakupów) maksymalnie jednej Karty Podarunkowej.

§4 Rozliczenia i reklamacje Karty Podarunkowej

 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej otrzymuje od Wydawcy:
 2. Potwierdzenie nabycia Karty Podarunkowej (Potwierdzenie Sprzedaży) formą elektroniczną na podany adres e-mailowy po otrzymaniu wpłaty na konto Wydawcy.
 3. Informację e-mailową o dokonanym zakupie Karty Podarunkowej potwierdzającą dokonanie zakupu i wartość Karty Podarunkowej.
 4. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów i usług przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika na adres e-mailowy bok@vivetia.pl.

§5 Zwrot Karty Podarunkowej i Towarów, za które zapłacono Kartą Podarunkową

 1. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy zakupu Karty Podarunkowej w terminie 14 dni od dnia jej odbioru, pod warunkiem, że Karta Podarunkowa nie została wykorzystana, a środki na Karcie Podarunkowej nie zostały wydane w całości lub części przed upływem 14-dniowego terminu. W przypadku, gdy środki zostały użyte choćby częściowo, prawo odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej w żadnej innej formie nie przysługuje.
 2. W przypadku zwrotu Karty Podarunkowej, wydanej w formie elektronicznej – zwrot następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Wydawcy oraz przesłanie go na adres bok@vivetia.pl. Wydawca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 3. W przypadku zwrotu towarów, zakupionych w internetowym sklepie vivetia.pl ​przy użyciu Karty Podarunkowej Nabywca lub Użytkownik otrzymuje zwrot równowartości zwracanego produktu na saldo konta, z którego było składane zamówienie z użyciem Karty Podarunkowej. Może on również dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po opłaceniu różnicy.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z aktywacją Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę/bon/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto), za wyjątkiem sytuacji określonej w §4 pkt. 1.
 3. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego​.
 4. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest​elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.
 5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały​zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.
 6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem https://vivetia.pl/strona/regulamin-karty-podarunkowej.
 7. Wydawca ma obowiązek przekazania Nabywcy/Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej vivetia.pl.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl